Recticel Privacyverklaring voor klanten, eindgebruikers en leveranciers

Reikwijdte

Deze privacyverklaring is van toepassing op Recticel NV/SA, geregistreerd in België op de Bourgetlaan 42, 1130 Brussels, ingeschreven onder het nummer 0405666668, evenals haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen in de EER (hierna 'Recticel' genoemd), zoals opgesomd in ons laatste jaarverslag dat te vinden is op https://www.recticel.com/investors/annual-half-year-reports.html.

Deze verklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens van klanten, leveranciers en (potentiële) eindgebruikers die door Recticel worden verwerkt. Voor de verwerking van persoonsgegevens door het bezoeken van onze website verwijzen wij naar de 'Recticel Privacyverklaring voor websitebezoekers'.

Recticel spant zich in om alle toepasselijke wetten en verordeningen op het gebied van gegevensbescherming na te leven.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT RECTICEL DE PERSOONSGEGEVENS VAN EINDGEBRUIKERS, CONSUMENTEN EN LEVERANCIERS?

Recticel verwerkt de persoonsgegevens van klanten, eindgebruikers en leveranciers voor de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten, zoals:

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT RECTICEL VOOR DEZE DOELEINDEN?

Voor deze doeleinden kan Recticel onder andere de volgende gegevens verwerken:

WAT IS DE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN DEZE GEGEVENS VOOR DE GENOEMDE DOELEINDEN?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden wanneer:

OVERDRACHT EN DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We mogen uw persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen van Recticel, bevoegde autoriteiten, uw werkgever en/of hun adviseurs, uw adviseurs of andere derden die uw persoonsgegevens redelijkerwijs nodig hebben voor de doeleinden en om de redenen die hierboven zijn genoemd.

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan een Recticel-entiteit of een derde die buiten de EER gevestigd is. Als we dat doen, zullen we overdrachtsovereenkomsten voor persoonsgegevens implementeren op basis van de modelbepalingen die de Europese Commissie heeft gepubliceerd om uw persoonsgegevens te beschermen, of op basis van andere adequate beschermingsmaatregelen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op de wijze beschreven onder 'Contact'.

UW RECHTEN

Als u inwoner van de Europese Economische Ruimte bent, hebt u, afhankelijk van de situatie en de omstandigheden beschreven in de AVG, het recht om: (a) inzage te krijgen in uw persoonsgegevens, waaronder door er een kopie van aan te vragen; (b) te vragen om correctie van uw persoonsgegevens; (c) te vragen om portabiliteit van uw persoonsgegevens; (d) te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; (e) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met name voor direct marketing; (f) te vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens; (g) te vragen om annulering van uw persoonsgegevens; en (h) als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment te herroepen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in uw thuisland.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op de wijze beschreven onder 'Contact'.

RECTICEL BESCHERMT UW GEGEVENS

We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens gedurende de langste van de volgende periodes: (a) zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze nodig zijn, (b) gedurende de wettelijke bewaarperiode, (c) zo lang een geschil kan optreden of onderzoek kan worden opgestart ten aanzien van de relevante activiteit.

Gedurende de periode dat we uw persoonsgegevens bewaren, treffen we de technische en organisatorische maatregelen teneinde een passend veiligheidsniveau te handhaven om deze te beschermen, waaronder het opstellen en invoeren van procedures voor controle op de toegang tot persoonsgegevens, fysieke toegangscontrole van gebouwen, firewalls, versleuteling en antivirussoftware. Daarnaast geven we trainingen over gegevensbescherming en IT-veiligheid aan onze werknemers.

Contact

Neem bij vragen over deze website of over de manier waarop we uw recht op privacy respecteren contact met ons op via het adres Recticel nv, Bourgetlaan 42, 1130 Brussels, of via e-mail op info@lattoflex.be.

Als u geen adequaat antwoord van ons krijgt, hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een van de landelijke toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten, waarvan u de contactgegevens hier kunt vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.